EDUCACIÓ CONVOCA LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR PER A 2018

Fecha:

Categorias: Concejalía Educación, Noticias

EDUCACIÓ CONVOCA LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR PER A 2018

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat aquest dimarts en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la resolució per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional de grau mitjà i superior per a 2018.

En concret, els exàmens per a l’accés a grau mitjà seran el 18 de juny i, per a grau superior, el 20 de juny, i tindran lloc en tots els centres docents públics que impartisquen cicles formatius. L’objectiu d’aquestes proves és possibilitar que aquelles persones que no reunisquen els requisits acadèmics d’accés directe a cicles formatius puguen cursar aquests estudis i complementar així la seua formació. A més, cal destacar que la certificació que acredita haver superat les proves d’accés té validesa en tot el territori nacional.

Per a aquests alumnes, en el procediment d’admissió es reservarà un mínim d’un 20 % de les places vacants, que podrà ampliar-se en el cas que les sol·licituds de l’alumnat que concórrega per altres vies d’accés siga insuficient per a cobrir-ne l’oferta.

Quant al període d’inscripció a les proves, s’obrirà el 17 de maig i romandrà obert fins al 31 de maig. L’únic requisit per a poder presentar-se a les proves d’accés a grau mitjà serà tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2018, i per al grau superior, tindre 19 anys o complir-los durant 2018.

Així mateix, per als que acrediten estar en possessió d’un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l’any de realització de la prova, i únicament es tindrà en compte el resultat als efectes d’admissió a cicles formatius de grau superior quan opten per participar en el procés d’admissió per la quota corresponent a prova d’accés i altres vies d’accés.

El llistat provisional de l’alumnat admés per a fer les proves serà publicat el 7 de juny, i després del període de reclamació, el llistat definitiu d’admesos i exclosos serà publicat el 14 de juny.

Quant a la publicació del resultat de les proves, el llistat provisional de les qualificacions de grau mitjà serà publicat el 27 de juny i les reclamacions podran presentar-se del 28 de juny al 2 de juliol. En el cas de les proves de grau superior, el llistat provisional de les qualificacions serà publicat el 28 de juny i les reclamacions podran presentar-se el 2 i 3 de juliol.

Finalment, la publicació de les llistes definitives de les qualificacions i el lliurament dels certificats de les proves de grau mitjà i superior serà el dia 9 de juliol.

Desenvolupament de les proves

Els aspirants a cicles formatius de grau mitjà faran una prova comuna per a tots ells, i constarà de tres parts: Lingüística (Llengua i Literatura Castellana o Valenciana i Llengua Estrangera Anglés); Social (Ciències Socials, Geografia i Història) i Cientificomatemàtica i Tècnica (Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Tractament de la Informació i Competència Digital).

D’altra banda, la prova d’accés al grau superior constarà de dues parts: la comuna i l’específica. La part comuna estarà dividida en quatre apartats: Llengua i Literatura (castellana o valenciana), Llengua Estrangera (anglés), Matemàtiques i Tractament de la Informació i Competència Digital. Quant a la part específica, constarà de dos apartats i inclourà diferents continguts de matèries del Batxillerat, en funció de l’opció a què estiga adscrit el cicle formatiu.

La direcció dels centres docents on vagen a tindre lloc les proves designarà el professorat dels distints departaments didàctics i/o d’orientació que hauran d’informar les persones interessades sobre el calendari, estructura, continguts, criteris d’avaluació i possibilitat d’exempció de les proves.

Te puede interesar

Ir al contenido